SERVEIS

GESTIÓ DE RESIDUS

En EDAFO GM es gestionen residus orgànics d’origen industrial, agrícola, urbà, forestal i animal per valoritzar-o per donar-los la millor destinació possible considerant criteris econòmics i ambientals. Les diferents opcions són:

 • Aplicació agrícola.
 • Producció de compost.
 • Compostatge gris.
 • Avocament en dispòsit controlat.
 • Altres.

APLICACIÓ AGRÍCOLA

DESCRIPCIÓ

Activitat basada en la recollida, el transport i l’escampament de residus orgànics en sòls agrícoles.

PROCÉS

 • En primer lloc es fa la caracterització del fang.
 • Posteriorment s’aconsegueix l’autorització administrativa.
 • En rebre l’encàrrec per part del client, es registra en un programa informàtic, cosa que permet fer un seguiment total del residu.
 • Posteriorment s’escull el camp que s’ha analitzat prèviament per aplicar el fang i es determina la dosi d’aplicació.
 • Finalment, es porta al camp, on s’escampa segons la dosificació calculada.

PRINCIPALS CONTROLS

 • Control periòdic, mitjançant laboratoris homologats, de tots els residus que s’hagin d’aplicar directament a sòls agrícoles, amb anàlisi de paràmetres agronòmics i de contingut de metalls.
 • Control previ, mitjançant laboratoris homologats, de les característiques del sòl receptor del residu, per valorar la idoneïtat o no de l’aplicació, així com per preparar el corresponent pla d’abonament.

CARACTERÍSTIQUES DEL RESIDU

 • Valor com a fertilitzant, pel seu contingut en nitrogen, fòsfor i potassi, que permet la substitució dels fertilitzants químics de síntesi.
 • Valor com a esmena orgànica, per la seva aportació de matèria orgànica, que permet la millora de les propietats del sòl receptor.

PRODUCCIÓ DE COMPOST

DESCRIPCIÓ

Amb el procés de compostatge, la matèria orgànica es converteix en un fertilitzant, el compost, que és un recurs valuós per al sòl agrícola i per al medi ambient en general.

Aquest compost està inscrit al registre de productes fertilitzants com a esmena orgànica (número de registre F000346 / 2017), com s’indica a l’apartat “Què oferim / Certificats i catàlegs” d’aquesta web.

PROCÉS

Després de barrejar els residus orgànics biodegradables amb fracció vegetal, mitjançant un procés controlat de transformació biològica aeròbica i termòfila, s’aconsegueix el compost.

PRINCIPALS CONTROLS

Aquesta activitat es realitza sempre després d’haver obtingut l’autorització de l’administració competent i va acompanyada d’un control exhaustiu dels principals paràmetres del procés (temperatura i humitat), així com d’un control analític periòdic dels residus tractats i del compost obtingut.

PRODUCCIÓ DE COMPOST

Fitxa tècnica del producte “Edaforte”

El compost obtingut, registrat com a fertilitzant orgànic amb el nom de Edaforte, és un producte utilitzable com a adob o esmena orgànica, substitutiu dels fertilitzants químics tradicionals, que podem aplicar a:

 • Agricultura intensiva i extensiva.
 • Grans parcs urbans.
 • Reforestació de boscos.
 • Replantació de talussos adjacents a vies de comunicació (carreteres, ferrocarrils, etc.)
 • Restauració de pedreres i zones degradades.
 • Camps d’arbres fruiters.
 • Restauració d’hàbitats naturals.

TRANSPORT

Servei de transport de residus des dels centres de producció fins a la seva destinació final, ja siguin camps agrícoles o instal·lacions de tractament.

Aquest servei es porta a terme sempre amb vehicles autoritzats per l’administració competent, especialment adaptats per a aquest tipus de tasques i gestionats per operaris especialitzats.

SEGUIMENT ADMINISTRATIU

Confecció de la documentació mensual i anual a presentar a l’administració competent.

ALTRES

RECUPERACIÓ PAISATGÍSTICA

Permet restaurar els espais afectats per les activitats extractives.

ASSESSORAMIENT TÈCNIC AGRÍCOLA

Fem assessorament tècnic per als agricultors amb els que treballem, referit a:

 • Les dosis idònies d’abonament que s’han d’aplicar segons els cultius que se sembren.
 • L’estat dels sòls que cultiven.
 • Les millors alternatives de cultiu per a aquests sòls.

TRAMITACIONS

Servei d’assessorament a indústries privades per a tramitar les autoritzacions necessàries per a poder valoritzar els residus produïts.

PLA DE FERTILITZACIÓ

Realització de plans de fertilització per als diferents cultius, en funció de:

 • L’analítica del sòl.
 • La caracterització dels llots aplicats i del compost aplicat.
 • El mateix cultiu.