RESIDUS GESTIONATS

AGRÍCOLES

 • Palla de cereals.
 • Cultius industrials.
 • Collites de baixa qualitat, palla vella o humida, ensitjats deteriorats …
 • Closques de fruits secs i pellofa d’arròs.
 • Fruita en mal estat o retirada del mercat.

INDUSTRIALS

 • Subproductes d’extractes vegetals de la indústria farmacèutica.
 • Pellofa i residus del cacau.
 • Residus de la neteja del cotó.
 • Subproductes de les indústries del vi, la cervesa, l’oli i el cafè.
 • Llots de depuradores biològiques d’indústries agroalimentàries.
 • Filtres esgotats d’indústries agroalimentàries.
 • Llots de la indústria tèxtil.
 • Arenas o terres de filtració.
 • Líquids de fosses sèptiques.

FORESTALS

 • Escorça de pins, pollancres i altres arbres.
 • Branques de poda.
 • Subproductes de serradores.

URBANS

 • Restes de poda i de neteja de jardins.
 • Llots de depuradores urbanes.

RAMADERS

 • Fems.
 • Gallinassa.

ALTRES

 • Arenas de fosa.
 • Sòlids o líquids rics en nitrogen, fòsfor o potassi.
 • Paper, plàstic i matèria orgànica.