PRODUCCIÓ DE COMPOST

DESCRIPCIÓ

Amb el procés de compostatge, la matèria orgànica es converteix en un fertilitzant, el compost, que és un recurs valuós per al sòl agrícola i per al medi ambient en general.

Aquest compost està inscrit al registre de productes fertilitzants com a esmena orgànica (número de registre F000346 / 2017), com s’indica a l’apartat “Què oferim / Certificats i catàlegs” d’aquesta web.

PROCÉS

Després de barrejar els residus orgànics biodegradables amb fracció vegetal, mitjançant un procés controlat de transformació biològica aeròbica i termòfila, s’aconsegueix el compost.

PRINCIPALS CONTROLS

Aquesta activitat es realitza sempre després d’haver obtingut l’autorització de l’administració competent i va acompanyada d’un control exhaustiu dels principals paràmetres del procés (temperatura i humitat), així com d’un control analític periòdic dels residus tractats i del compost obtingut.

PRODUCCIÓ DE COMPOST

Fitxa tècnica del producte “Edaforte”

El compost obtingut, registrat com a fertilitzant orgànic amb el nom de Edaforte, és un producte utilitzable com a adob o esmena orgànica, substitutiu dels fertilitzants químics tradicionals, que podem aplicar a:

  • Agricultura intensiva i extensiva.
  • Grans parcs urbans.
  • Reforestació de boscos.
  • Replantació de talussos adjacents a vies de comunicació (carreteres, ferrocarrils, etc.)
  • Restauració de pedreres i zones degradades.
  • Camps d’arbres fruiters.
  • Restauració d’hàbitats naturals.