PROCÉS

  • En primer lloc es dur a terme la caracterització del fang.
  • Posteriorment s’aconsegueix l’autorització administrativa.
  • En rebre l’encàrrec per part del client, es registra en un programa informàtic, cosa que permet fer un seguiment total del residu.
  • Posteriorment s’escull el camp que s’ha analitzat prèviament per aplicar el fang i es determina la dosi d’aplicació.
  • Finalment, es porta al camp, on s’escampa segons la dosificació calculada.