PRINCIPALS CONTROLS

  • Control periòdic, mitjançant laboratoris homologats, de tots els residus que s’hagin d’aplicar directament a sòls agrícoles, amb anàlisi de paràmetres agronòmics i de contingut de metalls.
  • Control previ, mitjançant laboratoris homologats, de les característiques del sòl receptor del residu, per valorar la idoneïtat o no de l’aplicació, així com per preparar el corresponent pla d’abonat.