POLÍTIQUES

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

EDAFO GM, SA, desenvolupa les activitats de gestió, tractament i comercialització de productes i subproductes orgànics i, per aquest motiu, la Direcció General de EDAFO GM es fixa com a objectius de màxima prioritat establir i implantar mecanismes per garantir la plena satisfacció dels seus clients , mitjançant l’excel·lència en els seus serveis, i aconseguir una gestió i un comportament mediambiental correctes en totes les seves activitats.

Aquests objectius es desenvolupen per mitjà de:

 • El Manual de Gestió i dels Procediments i Instruccions, que descriu els protocols de millora contínua i les actuacions en cada àrea de treball.
 • La motivació i la satisfacció de les aspiracions personals dels recursos humans de l’organització, amb la finalitat de disposar d’un equip cohesionat, mitjançant la formació contínua.
 • La millora de les relacions amb els clients i proveïdors, amb l’administració i, en general, amb totes les parts interessades que tinguin tracte directe o indirecte amb EDAFO GM.
 • L’aposta per la millora contínua dels serveis que presta l’empresa, única via per incrementar la competitivitat i millorar la posició en el mercat.
 • El respecte pel medi ambient i la prevenció de la contaminació, amb el compromís de complir amb tota la legislació i reglamentació mediambiental aplicable. Per al compliment d’aquestes premisses, s’han d’involucrar tots els membres de la plantilla de EDAFO GM, que lluitarà per aconseguir l’excel·lència en tot el que facin en l’àmbit professional.

Per al compliment d’aquestes premisses, s’han d’involucrar tots els membres de la plantilla de EDAFO GM, que lluitarà per aconseguir l’excel·lència en tot el que facin en l’àmbit professional.

Aquests objectius, política i accions es reflecteixen en el Manual de Gestió i en tots els documents necessaris per al compliment del sistema de gestió de la qualitat i el medi ambient basat en les normes UNE-EN-ISO 9000 i UNE-EN-ISO 14001 .

POLÍTICA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

La política de EDAFO GM, SA té com a línies fonamentals, en primer lloc, garantir la salut i la seguretat de tots els treballadors en totes les activitats que es desenvolupin dins l’àmbit laboral, i, en segon lloc, complir satisfactòriament amb el marc legal vigent.

Per aquest motiu, EDAFO GM considera primordials els següents principis generals:

 • S’ha de garantir la salut i la seguretat de tots els treballadors.
 • La prevenció de riscos laborals és responsabilitat de tota la línia jeràrquica.

EDAFO GM té en compte també que la gestió de la prevenció dels riscos laborals s’ha d’entendre al mateix nivell que qualsevol altra activitat de la companyia, i que la seva actuació ha de regir-se per les següents directrius:

 • Evitar els riscos.
 • Avaluar els riscos que no s’hagin pogut evitar.
 • Combatre els riscos a l’origen.
 • Adaptar la feina a la persona, atenent les seves condicions psicofísiques.
 • Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
 • Substituir el perillós pel que tingui poc o gens de perill.
 • Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
 • Donar a tots els treballadors la informació i la formació necessàries i suficients.

Finalment, EDAFO GM estableix una planificació coherent de l’activitat preventiva a través de plans específics de salut i seguretat laboral incidents sobre la persona i les seves condicions de treball, amb vista a complir amb els objectius de reducció progressiva de l’accidentalitat i millora contínua de les condicions de treball.