POLÍTICA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

La política de EDAFO GM, SA té com a línies fonamentals, en primer lloc, garantir la salut i la seguretat de tots els treballadors en totes les activitats que es desenvolupin dins l’àmbit laboral, i, en segon lloc, complir satisfactòriament amb el marc legal vigent.

Per aquest motiu, EDAFO GM considera primordials els següents principis generals:

  • S’ha de garantir la salut i la seguretat de tots els treballadors.
  • La prevenció de riscos laborals és responsabilitat de tota la línia jeràrquica.

EDAFO GM té en compte també que la gestió de la prevenció dels riscos laborals s’ha d’entendre al mateix nivell que qualsevol altra activitat de la companyia, i que la seva actuació ha de regir-se per les següents directrius:

  • Evitar els riscos.
  • Avaluar els riscos que no s’hagin pogut evitar.
  • Combatre els riscos a l’origen.
  • Adaptar la feina a la persona, atenent les seves condicions psicofísiques.
  • Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
  • Substituir el perillós pel que tingui poc o gens de perill.
  • Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
  • Donar a tots els treballadors la informació i la formació necessàries i suficients.

Finalment, EDAFO GM estableix una planificació coherent de l’activitat preventiva a través de plans específics de salut i seguretat laboral incidents sobre la persona i les seves condicions de treball, amb vista a complir amb els objectius de reducció progressiva de l’accidentalitat i millora contínua de les condicions de treball.