FORESTALS

  • Escorça de pins, pollancres i altres arbres.
  • Branques de poda.
  • Subproductes de serradores.