ENQUESTA VALORACIÓ SERVEI

  ÀREA COMERCIAL

  Atenció telefònica
  0 1 2 3 4 5

  Rapidesa de les nostres ofertes
  0 1 2 3 4 5

  Claredat de les ofertes rebudes
  0 1 2 3 4 5

  Preu dels serveis
  0 1 2 3 4 5

  Periodicitat visites comercials
  0 1 2 3 4 5

  Respostes a les urgències
  0 1 2 3 4 5

  Assessorament tècnic comercial
  0 1 2 3 4 5

  Coneixement serveis de Edafo G.M.
  0 1 2 3 4 5

  Grau de professionalitat
  0 1 2 3 4 5

  Posició i imatge de la nostra empresa dins del sector i / o mercat
  0 1 2 3 4 5

  ALTRES SERVEIS QUE EDAFO G.M. PODRIA FER EN LA SEVA EMPRESA

  Assessorament tècnic
  Si No

  Transport i Lloguer contenidors
  Si No

  Neteja de fosses, dipòsits i clavegueram
  Si No

  Transport residus líquids-pastosos
  Si No

  Instal·lació de plaques fotovoltaiques a les seves instal·lacions
  Si No

  Gestió d'altres residus
  Si No

  Indicar altres residus que es podrien gestionar:

  ÀREA ADMINISTRACIÓ

  Puntualitat en la facturació
  0 1 2 3 4 5

  Claredat en la factura
  0 1 2 3 4 5

  Facturació correcta
  0 1 2 3 4 5

  Enviament correcte de Fulls de Seguiment i / o albarans dels serveis realitzats
  0 1 2 3 4 5

  ÀREA PRODUCCIÓ

  Compliment termini i horaris fixats en els serveis
  0 1 2 3 4 5

  Lliurament dels informes
  0 1 2 3 4 5

  Valoració del Servei
  0 1 2 3 4 5

  OBSERVACIONS DE MILLORES I SUGGERIMENTS