APLICACIÓ AGRÍCOLA

DESCRIPCIÓ

Activitat basada en la recollida, el transport i l’escampament de residus orgànics en sòls agrícoles.

PROCÉS

  • En primer lloc es fa la caracterització del fang.
  • Posteriorment s’aconsegueix l’autorització administrativa.
  • En rebre l’encàrrec per part del client, es registra en un programa informàtic, cosa que permet fer un seguiment total del residu.
  • Posteriorment s’escull el camp que s’ha analitzat prèviament per aplicar el fang i es determina la dosi d’aplicació.
  • Finalment, es porta al camp, on s’escampa segons la dosificació calculada.

PRINCIPALS CONTROLS

  • Control periòdic, mitjançant laboratoris homologats, de tots els residus que s’hagin d’aplicar directament a sòls agrícoles, amb anàlisi de paràmetres agronòmics i de contingut de metalls.
  • Control previ, mitjançant laboratoris homologats, de les característiques del sòl receptor del residu, per valorar la idoneïtat o no de l’aplicació, així com per preparar el corresponent pla d’abonament.

CARACTERÍSTIQUES DEL RESIDU

  • Valor com a fertilitzant, pel seu contingut en nitrogen, fòsfor i potassi, que permet la substitució dels fertilitzants químics de síntesi.
  • Valor com a esmena orgànica, per la seva aportació de matèria orgànica, que permet la millora de les propietats del sòl receptor.