ALTRES SERVEIS

RECUPERACIÓ PAISATGÍSTICA

Permet restaurar els espais afectats per les activitats extractives.

ASSESSORAMIENT TÈCNIC AGRÍCOLA

Fem assessorament tècnic per als agricultors amb els que treballem, referit a:

  • Les dosis idònies d’abonament que s’han d’aplicar segons els cultius que se sembren.
  • L’estat dels sòls que cultiven.
  • Les millors alternatives de cultiu per a aquests sòls.

TRAMITACIONS

Servei d’assessorament a indústries privades per a tramitar les autoritzacions necessàries per a poder valoritzar els residus produïts.

PLA DE FERTILITZACIÓ

Realització de plans de fertilització per als diferents cultius, en funció de:

  • L’analítica del sòl.
  • La caracterització dels llots aplicats i del compost aplicat.
  • El mateix cultiu.