PRODUCCIÓ DE COMPOST

Fitxa tècnica del producte “Edaforte”

El compost obtingut, registrat com a fertilitzant orgànic amb el nom d’Edaforte, és un producte utilitzable com a abonament o esmena orgànica, substitutiu dels fertilitzants químics tradicionals, que podem aplicar en:

  • Agricultura intensiva i extensiva.
  • Grans parcs urbans.
  • Reforestació de boscos.
  • Replantació de talussos adjacents a vies de comunicació (carreteres, ferrocarrils, etc.)
  • Restauració de pedreres i zones degradades.
  • Camps d’arbres fruiters.
  • Restauració d’hàbitats naturals.