PRINCIPALS CONTROLS

Aquesta activitat es fa sempre després d’haver obtingut l’autorització de l’administració competent i va acompanyada d’un control exhaustiu dels paràmetres principals del procés (temperatura i humitat), així com d’un control analític periòdic dels residus tractats i del compost obtingut.