ALTRES SERVEIS

RECUPERACIÓ PAISATGÍSTICA

Permet restaurar els espais afectats per les activitats extractives.

ASSESORAMENT TÈCNIC AGRÍCOLA

Fem assessorament tècnic per als pagesos amb els quals treballem, referit a:

  • Les dosis idònies d’abonament que cal aplicar segons els cultius se sembrin.
  • L’estat dels sòls que cultiven.
  • Les millors alternatives de cultiu per a aquests sòls.

TRAMITACIONS

Servei d’assessorament a indústries privades per tramitar les autoritzacions necessàries per poder valoritzar els residus produïts.

PLA DE FERTILITZACIÓ

Realització de plans de fertilització per als diferents cultius, en funció de:

  • L’analítica del sòl.
  • La caracterització dels fangs aplicats i el compost aplicat.
  • El mateix cultiu.